Model Teras PIPPA

Model Teras PIPPA-WEB-Mengenaikami

 MODEL TERAS PIPPA

PIPPA mendokong komitmen pembangunan modal insan dan penyelidikan melalui pelaksanaan model berpadu seperti rajah di atas. Asas kepada transformasi organisasi bermula di peringkat individu iaitu gabungan elemen minda, kepakaran dan motivasi. Di peringkat organisasi, sokongan organisasi yang tercermin melalui elemen tadbir urus, sumber dan pengurusan yang jitu. Kesemua ini akan menjana kreativiti, inovasi dan produktiviti sama ada di peringkat individu pasukan dan organisasi.

Musa Ali © Copyright 2013